Algemene Voorwaarden Stichting Brain Steps

Hieronder volgen de algemene voorwaarden voor de diverse cursussen, modules en opleidingen van Stichting Brain Steps. In het onderstaande wordt met cursus ook module, workshop of opleiding bedoeld en met student wordt ook cursist of deelnemer bedoeld. 

 

Inschrijven

Inschrijving vindt plaats door middel van een digitaal inschrijvingsformulier, welke te vinden is op de website  www.brainsteps-therapiehonden.nl  Door de inschrijving verklaar je je akkoord met de hier genoemde voorwaarden en bepalingen. Tevens verklaar je hiermee op de hoogte te zijn van – en daarmee te voldoen aan – de benodigde criteria voor de cursus waarvoor wordt ingeschreven. Mocht na inschrijving op enig moment blijken dat je niet aan de vereiste criteria) voldoet, dan is Stichting Brain Steps bevoegd je aanwezigheid op de les locatie te weigeren, dan wel je weg te geleiden. Daarnaast zal een bedrag van €95,- verrekend worden wegens administratiekosten en onkostenvergoeding. 

Toelating tot een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier. Nadat  Stichting Brain Steps je inschrijvingsformulier heeft ontvangen, krijg je een automatische ontvangstbevestiging per e-mail. Dit is géén bewijs van deelname. De inschrijving verplicht de student tot betaling van het cursusgeld, ook als deze automatische ontvangstbevestiging niet zou zijn ontvangen. Na ontvangst van het inschrijvingsformulier krijg je de factuur toegestuurd. 

De inschrijving wordt gesloten op het moment dat het maximale aantal studenten, 6, tenzij anders vermeld, is bereikt. Wanneer een cursus voor jou geen doorgang kan vinden, ontvang je hiervan bericht. Indien je dat wenst, kun je je op een wachtlijst laten plaatsen. ​

 

Betaling

Na ontvangst van de factuur dient het volledige cursusgeld, binnen de op de factuur vermelde termijn, te worden voldaan. Stichting Brain Steps is gerechtigd studenten die het cursusgeld niet of niet tijdig betalen van deelname uit te sluiten. Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student c.q. de werkgever die de betalingsverplichting op zich heeft genomen of heeft overgenomen. Mocht de student c.q. de werkgever nalatig blijven, dan kan Stichting Brain Steps van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van schadevergoeding gebruik maken. Indien de werkgever zijn betalingsverplichting niet nakomt of verklaart daartoe niet meer bereid te zijn, kan de student de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening voortzetten. 

Stichting Brain Steps Academie behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren. Wanneer een cursus geen doorgang kan vinden, door buitengewone omstandigheden, ontvang je hiervan bericht. De opleiding wordt dan op een later tijdstip gepland. Bij inschrijving kan om een betalingsregeling worden verzocht. Het betreffende bedrag dient uiterlijk voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan.

 

Annulering

Het niet deelnemen aan dan wel voortijdig beëindigen van een cursus is alleen mogelijk door op te zeggen via het annuleringsformulier. Opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk bij ernstige ziekte of ernstig ongeval van de cursist. In dat geval zal de cursist op een latere datum , na overleg, de opleiding volgen.

 

De aanmeldingen

Stichting Brain Steps behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren wanneer onvoldoende inschrijvingen zijn ontvangen. Mocht een cursus vol zitten (maximaal 6 studenten) dan wordt er geselecteerd op volgorde van inschrijving, tenzij anders vermeld. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding ontvang je bericht of de opleiding voor jou definitief doorgang zal vinden. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de cursist automatisch in de volgende opleiding geplaatst. 

 

Auteursrecht lesmateriaal, website teksten

Het auteursrecht op het lesmateriaal (de inhoud van de lesmap, hand-outs van de presentaties en overig lesmateriaal) berust bij Stichting Brain Steps en Clinidogs, tenzij anders vermeld. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Stichting Brain Steps en Clinidogs. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.  Onder lesmateriaal wordt ook verstaan het verhaal dat de docent tijdens de les heeft verteld.

 

Gedragscode voor studenten en docenten

Docenten en studenten gaan op een respectvolle en correcte wijze met elkaar om. Hierdoor wordt een kader geschapen voor een goed, veilig en stimulerend werk- en studieklimaat. Wanneer studenten tijdens de lessen onrust veroorzaken, kan de docent de betrokken student daarop wijzen en bij herhaling de toegang tot de les per direct ontzeggen. Ook door studenten veroorzaakte onrust buiten de lessen om kan negatieve gevolgen hebben voor het werk- en studieklimaat, daarnaast kan er sprake zijn van publieke verwarring en/of schade die direct gekoppeld wordt met de bedrijfsnaam Stichting Brain Steps. Stichting Brain Steps behoudt zich het recht voor om studenten verdere toegang tot de lessen te ontzeggen als de student ook na een eerste schriftelijke waarschuwing doorgaat met onrust stoken onder andere studenten, zowel mondeling als schriftelijk via email en sociale media. Ook wanneer studenten Stichting Brain Steps en/of een van haar medewerkers in diskrediet brengt, behoudt Stichting Brain Steps zich het recht voor om de student per direct verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Inmiddels betaalde lesgelden zullen op een eerder aangegeven rekeningnummer worden teruggestort, evenredig aan het aantal lesdagen dat de student hierdoor niet meer zal volgen

 

Studiekosten

Stichting Brain Steps behoudt zich het recht voor de prijs van haar cursussen en opleidingen te wijzigen, welke wijziging niet geldt voor een reeds ingeschreven deelnemer. Bij inschrijving gelden de actuele prijzen.

 

Wat te doen bij klachten?

Na afloop van de opleiding wordt iedere student verzocht een evaluatieformulier in te vullen. Hiermee kunnen op- en aanmerkingen worden gemaakt over de opleiding. Indien je ontevreden bent over één van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Wilt U een officiële klacht indienen kijk dan op de pagina klachtenprocedure.

 

Lesdagen, lestijden, examendata en examentijden

Stichting Brain Steps behoudt zich het recht voor de indeling van de opleiding en examens voor wat betreft plaats, data en tijd te wijzigen. Bij verhindering van een deelnemer na een dergelijke wijziging dient de deelnemer zo spoedig mogelijk contact met Stichting Brain Steps op te nemen.

 

Vertrouwelijkheid

Stichting Brain Steps, haar personeel en/of voor haar werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Stichting Brain Steps conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. ​E.e.a. is vastgelegd in het Privacy reglement.

 

Mag ik mijn eigen HOND meenemen?

In de meeste opleiding is het verplicht om een eigen hond mee te nemen. Deelname aan de opleiding(en) is alleen mogelijk als de hond sociaal aanvaardbaar hondengedrag laat zien. Dit ter beoordeling van de docenten. Schade aan of door de  eigen hond aan andere honden, materiaal, of aan derden is ALTIJD voor rekening en risico van deelnemer.

Stichting Brain Steps is nimmer aansprakelijk voor schade zoals beschreven in de vorige alinea.

 

Verschuiven door bijzondere omstandigheden

Verschuiven van de gehele opleiding (module 1 en 2) is alleen mogelijk bij onvoorziene, bijzondere omstandigheden. Wil je binnen 14 dagen na inschrijving de datum verschuiven dan kun je kosteloos annuleren en opnieuw inschrijven. Na deze periode van 14 dagen is verschuiven alleen mogelijk bij bijzondere omstandigheden zoals ziekte en andere overmacht situaties. De administratiekosten voor de 1e keer verschuiven bedraagt € 125,- (Deelname kan dan alleen als er voldoende plaats is.)
Bij een 2e keer verschuiven zijn de administratiekosten € 150,-  Daarna is verschuiven niet meer mogelijk. 
Aanvragen voor verschuiven kan via info@brainsteps-therapiehond.nl. 

De opleiding bestaat uit module 1 en 2. Het verschuiven van module 2, naar een volgend opleidingstraject is mogelijk tegen een meerprijs van € 750,-.